Regulamin określający warunki wykonania strony internetowej

 

 §1

[Postanowienia wstępne]

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich świadczone są usługi na rzecz Klientów przez Risenet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000637823, posługującą się numerem NIP: 7010615155, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych.
 2. Regulamin określa zasady wykonania Strony Internetowej na rzecz Klienta.

 §2

[Definicje]

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Dni Robocze

dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Domena

adres Strony Internetowej służący do identyfikowania w Internecie;

Hosting

zapisanie Strony Internetowej w pamięci serwera w celu udostępniania jej użytkownikom;

Interfejs Graficzny

grafika umożliwiająca komunikację użytkownika Strony Internetowej z Systemem Podstawowym, jak również pozostałe elementy graficzne Strony Internetowej nie będące częścią Systemu Podstawowego;

Klient

przedsiębiorca zamawiający wykonanie strony internetowej;

Koszty

wszelkie koszty i wydatki niestanowiące bezpośredniego nakładu pracy Risenet w celu wykonania Strony Internetowej w tym koszty zakupu licencji lub przeniesienia praw do zdjęć lub grafik;

Licencja

licencja na korzystanie z utworów stworzonych przez Risenet na potrzeby realizacji Strony Internetowej takich jak programy komputerowe, elementy graficzne, tekstowe i inne, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Wykonawcy; Licencja nie obejmują w szczególności: (i) materiałów dostarczonych przez Klienta, (ii) materiałów wykorzystanych przez Wykonawcę na podstawie otwartych licencji lub licencji pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich na rzecz Klienta;

Strona Internetowa

dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer www, składający się z Systemu Podstawowego oraz Interfejsu Graficznego;

System Podstawowy

szablon stanowiący podstawę wykonania Strony Internetowej;

Risenet/Wykonawca

podmiot, o którym mowa w §1 ust. 1;

Umowa

umowa zawarta w oparciu o niniejszy wzorzec;

Wada

oznacza brak działania Strony Internetowej lub działanie niezgodne z jego funkcjonalnością za wyjątkiem sytuacji spowodowanych okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; wady nie obejmują kwestii estetycznych;

Zlecenie

zamówienie złożone przez Klienta odnośnie świadczenia usług lub wykonania prac, w tym modyfikacja lub rozbudowa Strony Internetowej.

 

§3

[wykonanie Strony Internetowej]

 

 1. Risenet zobowiązuje się do wykonania Strony Internetowej na podstawie Systemu Podstawowego oraz przedstawionego Klientowi przez Risenet Interfejsu Graficznego, a Klient zobowiązuje się zapłacić Risenet wynagrodzenie określone w Regulaminie. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą zaakceptowania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Strony Internetowej.
 3. Risenet jest uprawniony do powierzenia wykonania części lub całości wykonania Strony Internetowej osobie trzeciej.
 4. Klient zapewni Domenę na własny koszt i we własnym imieniu.
 5. Risenet zapewnia Klientowi hosting oraz możliwość korzystania z dwóch adresów email oraz 3GB powierzchni HDD (dysku twardego).
 6. Risenet może świadczyć usługi administrowania Stroną Internetową na rzecz Klienta na podstawie odrębnej umowy za odrębnym wynagrodzeniem.
 7. Jeżeli w toku realizacji przez Wykonawcę Strony Internetowej zajdzie konieczność wykonania dodatkowych czynności nie objętych jej zakresem, Strony zawrą odpowiedni aneks regulujący zakres czynności, wynagrodzenie Wykonawcy, czas realizacji dodatkowych prac oraz ewentualnie zmianę terminu wykonania Strony Internetowej.
 8. Klient zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy uzgodnione przez Strony materiały niezbędne do przygotowania i wykonania Strony Internetowej. Dostarczenie materiałów nastąpi w sposób ustalony przez Strony. W przypadku, gdyby w trakcie prac okazało się, że Klient nie dostarczył wszystkich niezbędnych materiałów lub gdy Strony ustaliły ich późniejsze dostarczenie, lecz nie określiły terminu ich dostarczenia, Klient dostarczy materiały niezwłocznie.
 9. Klient oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać w chwili dostarczenia, majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów dostarczonych Wykonawcy w celu przygotowania i wykonania Strony Internetowej na niezbędnych polach eksploatacji do realizacji Strony Internetowej oraz korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem lub że uzyskał w tym zakresie stosowne licencje.
 10. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Wykonawcy z roszczeniami dotyczącymi wykorzystania materiałów dostarczonych przez Klienta w związku z realizacją Strony Internetowej, Klient zobowiązuje się do zwolnienia Wykonawcy z tych roszczeń oraz zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z dochodzeniem przez osobę trzecią roszczeń wobec niego.

 

§4

[terminy realizacji i odbiór]

 

 1. Klient zobowiązany jest dokonać wyboru jednego z przedstawionych mu przez Risenet projektów Interfejsów Graficznych w terminie 24 godzin od momentu ich przedstawienia.
 2. Na podstawie wybranego przez Klienta Interfejsu Graficznego oraz na podstawie Systemu Podstawowego w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dokonania wyboru przez Klienta, Risenet wykona Stronę Internetową i przedstawi ją Klientowi do akceptacji poprzez wysłanie maila z linkiem umożliwiającym Klientowi dostęp do Strony Internetowej w środowisku testowym.
 3. Risenet może organizować akcje o charakterze promocyjnym polegające na wykonaniu Strony Internetowej w terminie szybszym niż określony w ust. 2 (np. w ciągu 24 godzin). W przypadku organizowania tego rodzaju akcji, terminem wiążącym Risenet jest termin wskazany w treści ogłoszenia o akcji, chyba że wykonanie Strony Internetowej w tym terminie jest niemożliwe z uwagi na wymogi dotyczące tworzonej Strony Internetowej przedstawione przez Klienta. W takim przypadku obowiązuje termin określony w ust. 2.
 4. W terminie 2 Dni Roboczych Klient dokona weryfikacji czy Strona Internetowa jest wolna od Wad. Klient dokona odbioru Strony Internetowej albo – w przypadku stwierdzenia Wad – zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia. Klient jest uprawniony do odmowy odbioru Strony Internetowej w przypadku, gdy Wady całkowicie uniemożliwiały korzystanie ze Strony Internetowej.
 5. Brak zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie, o którym mowa wyżej lub zgłoszenie zastrzeżeń niedotyczących Wad, powoduje, że Strona Internetowa będzie uważana za odebraną i przyjętą w całości, bez zastrzeżeń.
 6. Ujawnione Wady usuwane są przez Risenet w terminie ustalonym pomiędzy Risenet a Klientem, biorąc pod uwagę potrzeby Klienta oraz możliwości organizacyjne i techniczne Risenet.
 7. Po dokonaniu odbioru Strony Internetowej, Risenet wydaje Klientowi Stronę Internetową poprzez przeniesienie jej ze środowiska testowego na docelowy hosting w terminie 7 Dni Roboczych od dnia akceptacji Strony Internetowej przez Klienta.
 8. W przypadku opóźnienia w wyborze Interfejsu Graficznego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przez Klienta, lub opóźnienia w zapłacie Kosztów lub opóźnienia w dokonaniu jakiejkolwiek innej czynności faktycznej lub prawnej, od której uzależnione jest dokonanie jakiejkolwiek czynności przez Risenet, terminy na realizację powołanej czynności przez Risenet ulegają przedłużeniu o liczbę dni odpowiadającej opóźnieniu Klienta.

 

§5

[Licencja]

 

  1. Risenet udziela Klientowi niewyłącznej Licencji na okres wskazany w §6.
  2. Licencja obejmuje upoważnienie do korzystania ze Strony Internetowej na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utworów innych niż programy komputerowe:
    • wytwarzanie techniką cyfrową, w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
    • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   2. w zakresie programów komputerowych:
    • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Serwisu;
    • rozpowszechnianie programu komputerowego lub jego kopii.
  3. Licencja jest nieograniczona co do terytorium.
  4. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania sublicencji.
  5. Na podstawie Licencji Klient nie jest uprawniony do:
  • dokonywania tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej,
  • udzielania sublicencji do Strony Internetowej lub jakiejkolwiek jego części,
  • kopiowania rozwiązań, elementów i funkcjonalności zastosowanych w Stronie Internetowej.
  1. Klient nie ma prawa do dekompilacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering), ani do dokonywania czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości kodu źródłowego Strony Internetowej.
  2. Prawo do wykonywania zmian, przeróbek, ulepszeń, skrótów, opracowań lub aranżacji Strony Internetowej oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Strony Internetowej przysługuje wyłącznie Risenet.
  3. Naruszenie przez Klienta któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym paragrafie uprawnia Risenet do żądania od Klienta zapłaty 10.000,00 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) tytułem kary umownej za każde naruszenie.
  4. Żądanie zapłaty kary umownej wymienionej w ustępie poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Risenet odszkodowania na zasadach ogólnych.
  5. Postanowienia ust. 5-9 niniejszego paragrafu wiążą Strony w okresie trwania Umowy, jak również po jej zakończeniu.

 

§6

[czas trwania Umowy]

 

   1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
   2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 Klientowi nie przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy.
   3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 Risenet może wypowiedzieć umowę Licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia, wyłącznie, jeżeli:
   • Klient nie wykona lub nienależycie wykona którykolwiek z obowiązków wynikających z Umowy;
   • Klient będzie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą wynagrodzenia należnego Risenet co najmniej przez 7 dni.
   1. Jeżeli na miesiąc przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, żadna ze Stron nie złoży oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy, Umowa ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony.
   2. Po przedłużeniu Umowy na czas nieokreślony, każda ze Stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Risenet jest również uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w ust. 3.
   3. Po zakończeniu Umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze Strony Internetowej.

 

§7

[Wynagrodzenie]

 

   1. Za wykonanie Strony Internetowej Klient jest zobowiązany zapłacić Risenet jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) zł plus VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
   2. W trakcie trwania Umowy (od dnia wydania Strony Internetowej) Klient jest zobowiązany również płacić Risenet miesięczne Wynagrodzenie w wysokości 100 złotych plus VAT z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Risenet wskazany każdorazowo na fakturze VAT wystawionej przez Risenet.
   3. Wynagrodzenie nie obejmuje Kosztów. Klient jest obowiązany pokryć wszelkie Koszty na żądanie Risenet w wysokości, terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Risenet.
   4. Jeżeli wykonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej przez Risenet uzależnione jest od zapłaty przez Klienta Kosztów, Risenet może powstrzymać się z wykonaniem powołanej czynności do dnia zapłaty przez Klienta Kosztów.
   5. Przez dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania wpływu pieniędzy na rachunek Risenet.

 

§8

[Zlecenia dodatkowe]

 

   1. Klient jest uprawniony do zlecania Risenet wykonania Zleceń za wynagrodzeniem dodatkowym, a Risenet jest uprawniony do przyjęcia Zlecenia lub odmowy wykonania Zlecenia.
   2. Klient każdorazowo określa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zakres oraz inne istotne dla wykonania Zleceń parametry.
   3. W terminie 5 Dni Roboczych Risenet zawiadamia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu lub odmowie wykonania Zlecenia wskazując termin wykonania Zlecenia. Brak działania Risenet nie jest równoznaczny z akceptacją Zlecenia.
   4. Z tytułu wykonywania Zleceń na rzecz Klienta, Klient jest zobowiązany płacić Risenet wynagrodzenie dodatkowe w kwocie 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) + VAT za każdą przepracowaną godzinę zegarową, przy czym przelicznik stanowi każde rozpoczęte 30 min. godziny zegarowej.
   5. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Risenet przekazuje Klientowi raport wykonanych czynności w ramach Zleceń ze wskazaniem przeznaczonego na daną czynność czasu (tzw. „Timesheet”).
   6. Wynagrodzenie dodatkowe jest płatne na podstawie faktur VAT wystawionych przez Risenet. Risenet wystawia fakturę za miesiąc, w którym wykonywane były Zlecenia, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. Klient upoważnia Risenet do wystawiania faktur bez podpisu Klienta.
   7. Wynagrodzenie dodatkowe płatne jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przesłania Klientowi stosownej faktury VAT. Płatności realizować należy przelewem na rachunek bankowy Risenet, wskazany w fakturze VAT.

 

§9

[Rękojmia]

 

Strony zgodnie postanawiają, że wyłączają rękojmię w stosunku do Strony Internetowej oraz usług i dzieł świadczonych i wykonanych na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

§10

[Odpowiedzialność]

 

   1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych Klientowi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy ograniczona jest do szkód rzeczywiście poniesionych a łączne odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych przez Klienta nie może przekroczyć wynagrodzenia łącznie wypłaconego Risenet przez ostatni rok obowiązywania Umowy.
   2. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Risenet z tytułu utraconych korzyści.

 

§11

[Poufność]

 

   1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, to jest do nieujawniania i nieprzekazywania innym osobom, wszelkich informacji otrzymanych lub udostępnionych w czasie negocjacji i w związku z pracami związanymi z wykonywaniem Umowy, zarówno przed, jak i po jej zawarciu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim odnosi się w szczególności do wszelkich danych i informacji dotyczących Klienta oraz usług Wykonawcy. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie przez jedną ze Stron, druga Strona umowy może żądać od niej naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.
   2. Przekazywanie, ujawnianie, zbywanie albo oferowanie zbycia jakiejkolwiek tajemnicy jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem drugiej strony, z wyłączeniem przypadków, gdy informacje te:
   • zostały rozpowszechnione do publicznej wiadomości,
   • są dostępne publicznie dla nieograniczonego kręgu osób,
   • muszą być przekazane lub ujawnione z mocy prawa na podstawie decyzji kompetentnego organu,
   • są przekazywane, ujawniane lub udostępniane do wykorzystywania pracownikom lub współpracownikom stron w związku z wykonywaniem Strony Internetowej, jednakże pod rygorem zobowiązania tych osób do zachowania tajemnicy.

 

§12

[Postanowienia Końcowe]

 

   1. Klient upoważnia Risenet do korzystania logotypu, znaku towarowego oraz innych oznaczeń identyfikujących Klienta w celu zamieszczania na stronie internetowej Risenet oraz w materiałach promocyjnych Risenet informacji o wykonaniu Strony Internetowej i współpracy Stron.
   2. Risenet jako osobę kontaktową w sprawach dotyczących Umowy wyznacza Marka Skotarka, adres e-mail: marek.skotarek@risenet.pl, numer telefonu: 600 726 886.
   3. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność bądź skuteczność pozostałych jego postanowień. W takim przypadku Risenet podejmie działania w celu zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne.
   4. Regulamin został sporządzony zgodnie z prawem polskim i podlega prawu polskiemu.
   5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
   6. Spory, mogące wyniknąć w związku z zawarciem lub w wyniku realizacji Umowy, rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Risenet. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
   7. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Risenet wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
   8. Regulamin wchodzi w życie dnia 29 stycznia 2019 roku.